رویدادها

تقویم
بهمن
18
آذر
20

چرخش دیجیتالی در گفتمان ادبی

تالار ایران دانشکده مطالعات جهان - 6/12/2017  12:00 AM

دوازدهمین نشست تخصصی “کرسی یونسکو در دانشگاه تهران” : چرخش  دیجیتالی  در گفتمان ادبی: تجربه دیجیتالی شدن ادبیات فارسی و آینده آن در پرتو پارادایم دوفضایی شدن ها

روز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۶ در تالار  ایران دانشکده مطالعات جهان