رویدادها

تقویم
شهریور
31
شهریور
20

فرهنگ اقتصادی اشتراک داده

تالار ایران- دانشکده مطالعات جهان - 7/5/2017  12:00 AM

سیزدهین جلسه نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضایی مجازی: دوفضایی شدن جهان با عنوان:

" فرهنگ اقتصادی اشتراک داده"

سخنران: آقای ابراهیم محسنی آهویی،دانشجوی دکتری مطالعات ارتباطات و رسانه‌های نوین در دانشگاه وین