رویدادها

تقویم
آذر
14
آبان
12
آبان
12

جهانی شدن در فضای مجازی و پیامدهای آن بر شهروندی ملی از منظر «شهروندی فرهنگی»

تالار ایران دانشکده مطالعات جهان - 10/10/2017  12:00 AM

چهاردهمین جلسه نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان با عنوان:

جهانی شدن در فضای مجازی و پیامدهای آن بر شهروندی ملی از منظر «شهروندی فرهنگی»

در دانشکده مطالعات جهان برگزار گردید