رویدادها

تقویم
آذر
14
آبان
12
آبان
12

آموزش سواد رسانه ای در مدارس ایران

تالار ایران دانشکده مطالعات جهان - 10/24/2017  12:00 AM

پانزدهمین جلسه کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

عنوان: آموزش سواد رسانه ای در مدارس ایران

سخنرانی صبا خسروی

دانشجوی دکتری ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران