رویدادها

تقویم
شهریور
31
شهریور
20

تجربه دوفضایی شده کاربران ایرانی از سوگواری مجازی در شبکه اجتماعی فیسبوک

تالار ایران دانشکده مطالعات جهان - 12/19/2017  12:00 AM

هجدهمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دو فضایی شن جهان برگزار می شود

عنوان: تجربه دوفضایی شده کاربران ایرانی از سوگواری مجازی در شبکه اجتماعی فیسبوک

سخنران: خانم سیده تمنا منصوری

کارشناس ارشد رشته ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران