رویدادها

تقویم
آذر
14
آبان
12
آبان
12

تدوین اولویت های کدهای مسئولیت اجتماعی در فضای مجازی

تالار حنانه دانشکده مطالعات جهان - 2/14/2018  12:00 AM

 نوزدهمین جلسه سخنرانی کرسی یونسگو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

عنوان:تدوین اولویت های کدهای مسئولیت اجتماعی در فضای مجازی

سخنران: سید میلاد موسوی حق شناس

کارشناس ارشد ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران