رویدادها

تقویم
آذر
14
آبان
12
آبان
12

فضای سوم: یک مدل مفهومی

تالار ایران دانشکده مطالعات جهان - 2/27/2018  12:00 AM

برگزاری بیستمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دو فضایی شدن جهان  

عنوان: "فضای سوم: یک مدل مفهومی"

سخنران: آقای دکتر مسعود کوثری

عضو هیئت علمی گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران