رویدادها

تقویم
بهمن
18
آذر
20

آرشیو اخبار

برگزاری بیستمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی

اسفند
2
96

برگزاری بیستمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی

عنوان: "فضای سوم: یک مدل مفهومی"

سخنران: آقای دکتر مسعود کوثری

عضو هیئت علمی گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

زمان: سه شنبه 8 اسفندماه 1396

مکان: تالار ایران دانشکده مطالعات جهان

برگزاری نوزدهمین جلسه کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی

بهمن
25
96

برگزاری نوزدهمین جلسه کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی

برگزاری نوزدهمین جلسه سخنرانی کرسی یونسگو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان با عنوان:

تدوین اولویت های کدهای مسئولیت اجتماعی در فضای مجازی

در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

برگزاری نوزدهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

بهمن
18
96

برگزاری نوزدهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

نوزدهمین جلسه کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان برگزار می شود

عنوان: تدوین اولویت های کدهای مسئولیت اجتماعی در فضای مجازی

سخنران: سید میلاد موسوی حق شناس

کارشناس ارشد ارتباطات دانشکده مطالعات جهان

زمان:دوشنبه 23 بهمن ماه 1396

مکان : تالار ایران دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

هجدهمین جلسه نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن

دی
2
96

هجدهمین جلسه نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن

برگزاری هجدهمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

تجربه دوفضایی شده کاربران ایرانی از سوگواری مجازی در شبکه اجتماعی فیسبوک

در دانشکده مطالعات جهان

برگزاری هجدهمین جلسه نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

آذر
20
96

برگزاری هجدهمین جلسه نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

هجدهمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دو فضایی شن جهان برگزار می شود

عنوان: تجربه دوفضایی شده کاربران ایرانی از سوگواری مجازی در شبکه اجتماعی فیسبوک

سخنران: خانم سیده تمنا منصوری

کارشناس ارشد رشته ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

زمان: سه شنبه 28 آذرماه1396 راس ساعت 13

مکان: تالار ایران دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

برگزاری هفدهمین جلسه نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

آذر
19
96

برگزاری هفدهمین جلسه نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

برگزاری هفدهمین جلسه نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

با عنوان " تحلیل محتوای توییتر ترامپ و شبکه CNN در دوره انتخاباتی اخیر أمریکا

در دانشکده مطالعات جهان

هفدهمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی برگزار می شود

آذر
11
96

 هفدهمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی برگزار می شود

هفدهمین جلسه کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان برگزار می شود.

عنوان: تحلیل محتوی تویتر ترامپ و شبکه CNN در دوره انتخاباتی اخیر أمریکا

سخنران: سیده زهرا امامزاده، دانشجوی دکتری رشته ارتباطات و رسانه دانشگاه کنتربری کشور نیوزلند

زمان: سه شنبه 14 آذرماه 1396، ساعت 13:30 تالار ایران دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

برگزاری شانزدهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

آذر
11
96

برگزاری شانزدهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

برگزار شانزدهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

"مسیر جهانی جامعه اطلاعاتی: گزارش روند و نتایج نشست ها از 2003 تا 2017"

در دانشکده مطالعات جهان

شانزدهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

آذر
4
96

 شانزدهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

عنوان: مسیر جهانی جامعه اطلاعاتی: گزارش روند نشست ها از 2003 تا 2017

سخنران: دکتر یونس شکرخواه

 رئیس گروه اروپای دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

زمان: روز سه‌شنبه 7 آذرماه ، ساعت 10 صبح

مکان: تالار ایران دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران

برگزاری پانزدهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

آبان
13
96

برگزاری پانزدهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

برگزاری پانزدهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان با عنوان :

"آموزش سواد رسانه ای در مدارس ایران"

پانزدهمین جلسه نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان برگزار می گردد

مهر
26
96

پانزدهمین جلسه نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان برگزار می گردد

آموزش سواد رسانه ای در مدارس ایران

سخنران: صبا خسروی

دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

برگزاری چهاردهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی:دوفضایی شدن جهان

مهر
23
96

برگزاری چهاردهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی:دوفضایی شدن جهان

چهاردهمین جلسه نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان با عنوان:

جهانی شدن در فضای مجازی و پیامدهای آن بر شهروندی ملی از منظر «شهروندی فرهنگی»

در دانشکده مطالعات جهان برگزار گردید

چهاردهمین جلسه نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

مهر
15
96

چهاردهمین جلسه نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

برگزاری چهاردهمین جلسه نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

عنوان:جهانی شدن در فضای مجازی و پیامدهای آن بر شهروندی ملی از منظر «شهروندی فرهنگی»

سخنران: فرزانه سیاسی راد

دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی رسانه دانشگاه تهران

زمان: سه شنبه 18 مهرماه 1396، ساعت 13:30، تالار ایران دانشکده مطالعات جهان