رویدادها

تقویم
آذر
14
آبان
12
آبان
12

معرفی و بررسی کتاب فلسفه فضای مجازی

مهر
3
97

برگزاری نشست بررسی و معرفی کتاب فلسفه فضای مجازی توسط اعضاء کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان