رویدادها

تقویم
شهریور
31
شهریور
20

معرفی و بررسی کتاب فلسفه فضای مجازی

مهر
3
97

برگزاری نشست بررسی و معرفی کتاب فلسفه فضای مجازی توسط اعضاء کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان