رویدادها

تقویم
آذر
14
آبان
12

برگزاری بیست و سومین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی

آذر
14
97

عنوان: اینترنت همه چیزها و فرصت ها و راهبردهای توسعه پایدار با رویکرد پارادایم دوفضایی شدن

سخنران: آقای محمد مصطفوی راد، کارشناس ارشد علوم ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

زمان: 18آذرماه 1397

مکان: تالار ایران، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

برگزاری بیست و سومین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی

چکیده سخنرانی:

با گسترش فضای مجازی و توسعه فناوری های نوظهور ارتباطی مانند اینترنت همه ی چیزها، شكلي جديد از ارتباط و پیوستگی بین دنیای واقعی و مجازی در ابعاد مختلف زیست بشر مطرح شده است. این پژوهش به مطالعه فرصت ها و محدودیت های اینترنت همه چیزها برای توسعه ی پایدار بر اساس نظرسنجی از کارشناسان رشته ی فناوری اطلاعات و ارتباطات، و ارایه راهکارهایی در جهت برنامه ریزی راهبردی و بهره برداری بهینه از این تکنولوژی پرداخته است. چهارچوب نظری این پژوهش مبتني بر پارادايم دوفضایی شدن، و ارایه راهکارها با بررسی و تحلیل شاخص های کلان پدیده ی "اینترنت همه چیزها" در ابعاد شش گانه ی پستل و بهره گیری از مدل تحلیل محیط سوات انجام گرفته است. بدین منظور، پس از مطالعات نظری در حوزه ارتباطات و اطلاعات، تکنولوژی اینترنت همه چیزها و مطالعات راهبردی توسعه پایدار، شاخص های مرتبط با عوامل چهارگانه ی استراتژیک، در تناظر با حوزه های شش گانه ی مدل تجزیه و تحلیل محیطی پستل، مورد شناسایی قرار گرفتند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی و از نوع پیمایشی می باشد. با استفاده از شاخص های بدست آمده از مطالعات نظری پرسشنامه برای سنجش نگرش طراحی شد که روایی آن صوری و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد. جامعه آماری این پژوهش 1115 نفر از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته مدیریت فناوری اطلاعات و کامپیوتر انتخاب شدند که در مورد اینترنت همه ی چیزها صاحب نظر بودند و نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 365 نفر تعیین شد. پس از طراحی پرسشنامه، برای نظرسنجی و اولویت بندی عوامل، پرسشنامه (آنلاين و کاغذی) میان نمونه آماری توزیع شد. پس از گردآوری داده ها، با استفاده از تجزیه و تحلیل کیفی، مهم ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای اینترنت همه ی چیزها شناسایی و طبقه بندی شدند. در نهایت، برای پاسخ به پرسش اصلی پژوهشی یعنی تعیین راهبردهای مناسب اینترنت همه چیزها و اولویت بندی آنها، ماتریس نهایی سوات تشکیل شد که استراتژی های پیشنهادی برای اینترنت همه چیزها را نشان می دهد. در پايان کار چهار دسته راهبردهای رقابتی، محافظه کارانه، تهاجمی و تدافعی تدوين شدند. همچنین با توجه به اینکه هدف این مطالعه ارایه راهبردهایی یکپارچه و از ابعاد مختلف جهت گسترش این فناوری و بهره برداری حداکثر از آن در راستای توسعه ی پایدار بوده است، راهبردها ذیل هر یک از راهبردهای چهارگانه سوات و بر مبنای ابعاد شش گانه ظرف پستل ارایه شدند.