رویدادها

تقویم
اردیبهشت
26
اردیبهشت
19
اردیبهشت
11

سخنرانی خانم دکتر پریسا امیری فرد در محل کرسی فضای مجازی و فرهنگ: دو فضایی شدن جهان

مرداد
26
95

سخنرانی خانم دکتر پریسا امیری فرد در محل کرسی فضای مجازی و فرهنگ: دو فضایی شدن جهان با موضوع معرفت شناسی زمان در فضای مجازی

مطابق برنامه ای که از پیش تعیین شده است، در روز سه شنبه 26 مرداد 1395 سخنرانی خانم دکتر پریسا امیر فرد در محل کرسی فضای مجازی و فرهنگ: دو فضایی شدن جهان انجام می شود.

در این گفتار خانم دکتر امیری فرد معرفت شناسی جدید یا پارادایم جدید علمی را در دو نظریه دوفضایی شدنها و نظریه نش با تاکید بر مسئله زمان مطرح می کنند. پارادایم علم و فناوری به عنوان خرده فرهنگی که سیطره جهانی یافت دو چهره سرنمون دارد:

هایدگر

انیشتین

بحث مزبور با مطرح کردن بحث فضا_ زمان در نظریه انیشتین به عنوان مبنای شکل گیری شبکه و جهان مجازی و همچنین بررسی نحوه شکل گیری تصویر در جهان مجازی" جهان به مثابه تصویر" و تفکر تصویری و استاتیک انسان جدید نزد هایدگر موضوعیت بحث می یابد. سپس بحث انیشتین در فیزیک مبنای شکل گیری فیزیک-اجتماع نش می شود و این موضوع به مهندسی اجتماعی غرب منتهی می شود. نظریه دوفضایی شدن به عنوان الگو و امکان تفکر دیگر مورد بحث قرار می گیرد.