رویدادها

تقویم
اردیبهشت
26
اردیبهشت
19
اردیبهشت
11

برگزاری نخستین نشست کارگاهی با عنوان "بازخوانی پارادایم دوفضایی شدن ها و آینده فرهنگ در جهان"

دی
11
95

نخستین نشست کارگاهی کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ : دوفضایی شدن جهان  و انجمن ایرانی مطالعات جهان با عنوان بازخوانی پارادایم دوفضایی شدن ها و آینده فرهنگ در جهان

برگزاری نخستین نشست کارگاهی با عنوان "بازخوانی پارادایم دوفضایی شدن ها و آینده فرهنگ در جهان"

روز سه شنبه 14 دی ماه 1395 ساعت 14 با حضور  دکتر سعید رضا عاملی (رئیس کرسی یونسکو ) در محل تالار ایران دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار می شود.