رویدادها

تقویم
اردیبهشت
26
اردیبهشت
19
اردیبهشت
11

برگزاری دوازدهمین جلسه از سلسله جلسات سخنرانی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

خرداد
17
96

دوازدهمین جلسه از سلسله جلسات سخنرانی کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دو فضایی شدن جهان، توسط آقای دکتر عبدالله کریم زاده دکتری مطالعات فرهنگی در حوزه های ادبی و پژوهشگر مطالعات فضای سایبر با عنوان « چرخش  دیجیتالی  در گفتمان ادبی: تجربه دیجیتالی شدن ادبیات فارسی و آینده آن در پرتو پارادایم دوفضایی شدن ها» روز دوشنبه 22 خردادماه 1396 در تالار ایران دانشکده مطالعات جهان برگزار می شود.

برگزاری دوازدهمین جلسه از سلسله جلسات سخنرانی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان