رویدادها

تقویم
اردیبهشت
26
اردیبهشت
19
اردیبهشت
11

برگزاری سیزدهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

تیر
11
96

برگزاری سیزدهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

عنوان: فرهنـگ اقتصــادی اشتراک داده

سخنران: ابراهیم محسنی آهویی

دانشجوی دکترای مطالعات رسانه و ارتباطات جدید، دانشگاه وین

برگزاری سیزدهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

چکیده سخنرانی:

اشتراک داده، فراتر از آنکه رویه‌ای فناورانه باشد، به عنوان یک پارادایم جدید اقتصادی موضوعیت دارد. در واقع اشتراک داده را می‌توان یک انقلاب اقتصادی دو بعدی در نظر گرفت. بعد اول این انقلاب، ‌با جایگزین شدن داده به جای اطلاعات قابل توضیح است و بعد دوم آن فاز جدیدی از اقتصاد نئولیبرال است که مبتنی بر استفاده از سازوکارهای اقتصادی در شیوه تولید اشتراکی است. اشتراک داده، مشابه هر انقلاب دیگری، سازوکارها، ارزش‌ها و ایدئولوژی‌ خاص خود را ایجاد کرده است و در حال توسعه آن است.

 

اهداف این ارائه عبارتند از:

1.            نشان دادن دلالت‌های اقتصادی اشتراک داده

2.            بحث در زمینه محرک‌های فرهنگی یا ایدئولوژیک توسعه و فراگیری اقتصاد اشتراک داده

3.            ایجاد مطالبه در زمینه صیانت از داده به عنوان یک حق عمومی

 

این ارائه علاوه بر ارزش تولید دانش در تشخیص سازوکار فرهنگ اقتصادی اشتراک داده، فرصت‌ها و تهدیدهای نهفته در این سازوکار را نشان می‌دهد.