رویدادها

تقویم
آذر
14
آبان
12
آبان
12

بین المللی

نخستین تفاهم نامه کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان با موسسه جامعه اطلاعاتی روسیه امضا شد. در این تفاهم نامه طیفی از همکاری ها از انتشار مقاله در ژورنال های علمی هر دو مؤسسه تا انجام برنامه های مشترک و سفر اعضای هر نهاد به کشور دیگر برای شرکت در دوره های پژوهشی یا ارائه سخنرانی پیش بینی شده است.