رویدادها

تقویم
اردیبهشت
26
اردیبهشت
19
اردیبهشت
11

تحول مفاهیم علوم سیاسی و روابط بین الملل در عصر فناوری‌های نوین اطلاعاتی

تاریخ انتشار : 1/15/2017

کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان مستقر در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، کتابی تحت عنوان " تحول مفاهیم علوم سیاسی و روابط بین الملل در عصر فناوری‌های نوین اطلاعاتی" را  منتشر کرده است.

تحول مفاهیم علوم سیاسی و روابط بین الملل در عصر فناوری‌های نوین اطلاعاتی

کتاب " تحول مفاهیم علوم سیاسی و روابط بین الملل در عصر فناوری‌های نوین اطلاعاتی" که توسط دکتر احمد سلطانی نژاد و دکتر محمد حسین جمشیدی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهیه و تدوین شده است، در 13 فصل به بحث پیرامون بررسی مفاهیم اساسی و بنیادین سیاست و روابط بین الملل و تحول آنها تحت تأثیر پدیده فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی می پردازد. مهمترین مفاهیم بکار رفته در این اثر عبارتند از امنیت، امنیت ملی، هویت، قدرت، دولت، حاکمیت، حکمرانی خوب، دیپلماسی، تروریسم، جنگ و انقلاب (در امور) نظامی.

فصول تدوین شده در این کتاب حاصل کار پژوهشی تعدادی از پژوهشگران است که بیشتر آنان از دانشجویان دوره دکترای روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس هستند. این پژوهش در فاصله بین سال های 1393-1394 با نظارت کامل تهیه و تدوین کنندگان کتاب صورت گرفته و برخی از آنها در قالب مقاله در نشریات علمی منتشر شده است

کتاب "تحول مفاهیم علوم سیاسی و روابط بین الملل در عصر فناوری‌های نوین اطلاعاتی" در312 صفحه و 200 نسخه ، توسط انتشارات دانش نگار و به قیمت 25000 تومان به چاپ رسیده است.