رویدادها

تقویم
اردیبهشت
26
اردیبهشت
19
اردیبهشت
11

دکتر حمیده مولایی

دکتر حمیده مولایی

حمیده مولایی

تاریخ تولد: 25/06/1363

 

اطلاعات تحصیلی و پژوهشی

- دکتری علوم ارتباطات و رسانه (گرایش مطالعات اندونزی) ، دانشکده هنرها و علوم اجتماعی، دانشگاه سیدنی، سیدنی، استرالیا.2010-2014

عنوان پایان نامه: رسانه های اجتماعی و سیاست: بررسی اثربخشی رسانه های اجتماعی در جنبش های اجتماعی و مباحث سیاسی در اندونزی.

- کارشناسی ارشد: علوم ارتباطات اجتماعی، گروه علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 1385- 1387

عنوان پایان نامه: دوجهانی شدن و حساسیت های بین فرهنگی: مطالعه موردی روابط بین فرهنگی اهل تسنن و تشیع در استان گلستان. نمره پایان نامه: 5/19 

- کارشناسی: علوم ارتباطات اجتماعی، گروه علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 1381 - 1385

Molaei, H. (2014). The prospect of civility in Indonesians' online polarized political discussions. Asian Journal of Communication24(5), 490-504.

 

- Molaei, H. (2015). Discursive opportunity structure and the contribution of social media to the success of social movements in Indonesia. Information, Communication & Society18(1), 94-108

 

- Molaei, H. (2014) Social Media Usage, Social Relations, and the Sense of Community in Indonesia. Accepted to be published at the International Journal of Interactive Communication Systems and Technologies. Ahead of print.

 

Ameli, S. R., & Molaei, H. (2012). Religious affiliation and intercultural sensitivity: Interculturality between Shia & Sunni Muslims in Iran. International Journal of Intercultural Relations36(1), 31-40.

- عاملی، س و مولایی، ح. (1388). دو جهانی شدن ها و حساسیت های بین فرهنگی مطالعه ی موردی روابط بین فرهنگی اهل تسنن و تشیع در استان گلستان. فصلنامه تحقیقات فرهنگی. تابستان 1388. شماره 6. صص 1-30.

 

- مولایی، ح. (1388). بازنمایی قهرمان و ضد قهرمان در بازی های رایانه ای: مطالعه موردی بازی کانتر استرایک. چاپ شده در کتاب بازی های رایانه ای. تهران: انتشارات همشهری. صص 181 – 205.

مولایی، ح. (1393).  تحولات تکنولوژیکی رسانه های اجتماعی و مشارکت سیاسی. چاپ شده در مجموعه مقالات روند همگرایی و تحولات فناورانه رسانه ها. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. صص 184- 197.