رویدادها

تقویم
اردیبهشت
26
اردیبهشت
19
اردیبهشت
11

منیژه اخوان

منیژه اخوان

منیژه اخوان

 

پست الکترونیکی: akhavansanaz@yahoo.com

آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالي، پرديس شمالي دانشگاه تهران، دانشكده مطالعات جهان، طبقه دوم، بخش مركز پژوهش فضاي مجازي    

منیژه اخوان

1383- 1386                             تهران، دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد رشته ارتباطات، گرایش مطالعات رسانه

 • عنوان رساله: «دوجهانی شدن‌ها و بازنمایی هویت جنسیتی در وبلاگ»
 • استاد راهنما: دکتر سعیدرضا عاملی عضو هیأت علمی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 • نمره پایان­نامه برابر با 19

1378- 1383                             تهران، دانشگاه تهران

کارشناسی رشته ارتباطات ، گرایش روزنامه‌نگاری

تحصیلات

 • «بازنمايي عناصر هويت‌بخش شهري در سفرنامه‌ها (مطالعة مقايسه‌اي تهران و شهرستان‌هاي استان تهران)، به چاپ رسيده در فصلنامة علمي-پژوهشي مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران، دورة اول، شمارة 4، سال 1391.
 • «دوفضايي شدن جهان بازي‌ها و اولويت‌هاي ارزشي كاربران»، چاپ شده در فصلنامة علمي-ترويجي رسانه، شمارة 96، 1393.
 • «دوفضايي شدن جرايم فضاي مجازي و نظام پاسخگويي قانوني جمهوري اسلامي ايران: چالش‌هاي عمومي و پاسخ‌هاي چندوجهي‌نگر، ارائه و چاپ شده در همایش محتوای ملی در فضای مجازی در کنسرسیوم محتوای ملی، 1391
 • «توریسم الکترونیکی و زندگی روزمره »، به چاپ رسیده در فصلنامة فرهنگ دانش، سال 1385
 •  

مقاله فارسي

 • 2015: Confessions of Academic Ghost Authors: The Iranian Experience, SAGE Open January,  1-7, 2015.
 • 2015: Ostentation or Visibility: A Cultural Study of Consumption of Cosmetics by Iranian Young Women, Mediterranean Journal of Social Sciences, 6 (4): 182-189. (ISSN 2039-2117 (online) and ISSN 2039-9340 (print).
 • Liquid Love in Iran: A Mixed Method Approach, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 6, Issue 1, pp 138-144, 2015
 • »Electronic Government in Iran: A Case Study«, Online Journal of Social Sciences Research, Vol 2, Issue 9, pp 254-262, 2013, Available in: http://www.onlineresearchjournals.org/JSS/cont/2013/oct.htm

مقاله خارجي

 • «دوفضايي شدن جرايم فضاي مجازي و نظام پاسخگويي قانوني جمهوري اسلامي ايران: چالش‌هاي عمومي و پاسخ‌هاي چندوجهي‌نگر، ارائه و چاپ شده در همایش محتوای ملی در فضای مجازی در کنسرسیوم محتوای ملی، 1391
 • «توریسم الکترونیکی: چارچوب نظری برای ارزیابی سایت‌های توریستی»، ارائه و چاپ شده در سمینار توسعة فرهنگ گردشگری در دانشگاه سواد کوه، 1384

مقاله ارائه شده در کنفرانس

 

 • «دوفضايي شدن جهان: تفاوت‌هاي جنسيتي در بازنمايي هويت در فضاي واقعي و فضاي وبلاگ»، به چاپ رسیده به عنوان فصلی از کتاب «زمان مجازی، تحول در نهادهاي مجازي»، دکتر سعید رضا عاملی ریاست دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1389، تهران: نشر فخراكيا.
 • «نقش بهره‌وری از اینترنت در جامعه‌پذیری حرفه‌ای زنان عضو هیأت علمی زن»، به چاپ رسیده در کتاب مجموعه مقالات زنان و آموزش عالی در مرکز پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، سال 1386.

کتاب

 • پژوهشگر در پروژة «نيازهاي اطلاعاتي و رفتارهاي اطلاع­يابي جوانان با سه روش: تحليل ثانوية تحقيقات پيشين، مطالعه موردي چندگانة پورتال­هاي ساير كشورها و پيمايش جوانان شهر تهران، با مدیریت آقای دکتر مهدی منتظرقائم عضو هیأت علمی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران زیر نظر سازمان ملی جوانان
 • پژوهشگر در پروژة «بررسی اثرات اینترنت در دانشگاه‌های ایران با استفاده از مفهوم نظری سرمایة فکری» با مدیریت آقای دکتر مهدی منتظرقائم عضو هیأت علمی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران زیر نظر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
 • پژوهشگر در پروژة «مطالعات راهبردی محیط‌های مجازی جهانی»، سازمان تبلیغات اسلامی و مركز پژوهشي سياست‌هاي فضاي مجازي دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه تهران، اسفند 1388 تا شهریور 1389، با مديريت آقاي دكتر سعيدرضا عاملي
 • پژوهشگر در پروژة «مطالعه بین رشته‌اي عناصر هویت‌بخش استان تهران در پرتو توجه به مدل‌هاي راهبردي شهرسازي و معماري مراکز دولتی و فضاهاي عمومی شهرهاي استان تهران و طراحی الگوي نهادهاي اجتماعی ضروري در شهرها و روستاهاي استان تهران از نگاه اسلام با رویکرد دینی و اجتماعی»، استانداری تهران و مركز پژوهشي سياست‌هاي فضاي مجازي دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه تهران، مهر ماه 1389 تا آذر ماه 1390، با مديريت آقاي دكتر سعيدرضا عاملي
 • پژوهشگر در پروژة «امنيت و فرهنگ: دوفضايي شدن فرهنگ، امنيت و سياستگذاري‌هاي جديد فرهنگي»، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مركز پژوهشي سياست‌هاي فضاي مجازي دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه تهران، 1390، با مديريت آقاي دكتر سعيدرضا عاملي
 • پژوهشگر در پروژة «الگوي پيشرفت اسلامي-ايراني: تبيين معرفتي، دوره‌اي و فرايندي پيشرفت اسلامي»، مركز مطالعات برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و مركز پژوهشي سياست‌هاي فضاي مجازي دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه تهران، 1390 و 1391، با مديريت آقاي دكتر سعيدرضا عاملي
 • پژوهشگر ارشد در پروژة «بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای: نگاهی تحلیلی به دوفضایی‌شدن زندگی و بازی‌های رایانه‌ای: آسیب‌شناسی، ظرفیت‌شناسی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی“.بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، 1392، با مديريت آقاي دكتر سعيدرضا عاملي
 • پژوهشگر ارشد در پروژة «طرح جامع مجازی‌سازی نظام جمهوری اسلامی ایران با رویکرد دوفضایی‌شدن‌ها». مرکز ملی فضای مجازی و مركز پژوهش سياست‌هاي فضاي مجازي، 1393، با مديريت آقاي دكتر سعيدرضا عاملي
 • پژوهشگر ارشد درپروژة «پرتال ملي خانوادة مسلمان». بنياد ارشاد و رفاه امام صادق (ع) و مركز پژوهش سياست‌هاي فضاي مجازي، مديريت آقاي دكتر سعيدرضا عاملي 1394
 • پژوهشگر ارشد در پروژة «برنامة مطالعات آينده‌شناسي روندها و راهبردهاي فرهنگي بين‌المللي». شوراي راهبردي روابط خارجي و مركز پژوهش سياست‌هاي فضاي مجازي، مديريت آقاي دكتر سعيدرضا عاملي، 1394

پروژة تحقیقاتی

 • پژوهشگر در پروژة «نيازهاي اطلاعاتي و رفتارهاي اطلاع­يابي جوانان با سه روش: تحليل ثانوية تحقيقات پيشين، مطالعه موردي چندگانة پورتال­هاي ساير كشورها و پيمايش جوانان شهر تهران، با مدیریت آقای دکتر مهدی منتظرقائم عضو هیأت علمی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران زیر نظر سازمان ملی جوانان
 • پژوهشگر در پروژة «بررسی اثرات اینترنت در دانشگاه‌های ایران با استفاده از مفهوم نظری سرمایة فکری» با مدیریت آقای دکتر مهدی منتظرقائم عضو هیأت علمی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران زیر نظر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
 • پژوهشگر در پروژة «مطالعات راهبردی محیط‌های مجازی جهانی»، سازمان تبلیغات اسلامی و مركز پژوهشي سياست‌هاي فضاي مجازي دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه تهران، اسفند 1388 تا شهریور 1389، با مديريت آقاي دكتر سعيدرضا عاملي
 • پژوهشگر در پروژة «مطالعه بین رشته‌اي عناصر هویت‌بخش استان تهران در پرتو توجه به مدل‌هاي راهبردي شهرسازي و معماري مراکز دولتی و فضاهاي عمومی شهرهاي استان تهران و طراحی الگوي نهادهاي اجتماعی ضروري در شهرها و روستاهاي استان تهران از نگاه اسلام با رویکرد دینی و اجتماعی»، استانداری تهران و مركز پژوهشي سياست‌هاي فضاي مجازي دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه تهران، مهر ماه 1389 تا آذر ماه 1390، با مديريت آقاي دكتر سعيدرضا عاملي
 • پژوهشگر در پروژة «امنيت و فرهنگ: دوفضايي شدن فرهنگ، امنيت و سياستگذاري‌هاي جديد فرهنگي»، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مركز پژوهشي سياست‌هاي فضاي مجازي دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه تهران، 1390، با مديريت آقاي دكتر سعيدرضا عاملي
 • پژوهشگر در پروژة «الگوي پيشرفت اسلامي-ايراني: تبيين معرفتي، دوره‌اي و فرايندي پيشرفت اسلامي»، مركز مطالعات برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و مركز پژوهشي سياست‌هاي فضاي مجازي دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه تهران، 1390 و 1391، با مديريت آقاي دكتر سعيدرضا عاملي
 • پژوهشگر ارشد در پروژة «بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای: نگاهی تحلیلی به دوفضایی‌شدن زندگی و بازی‌های رایانه‌ای: آسیب‌شناسی، ظرفیت‌شناسی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی“.بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، 1392، با مديريت آقاي دكتر سعيدرضا عاملي
 • پژوهشگر ارشد در پروژة «طرح جامع مجازی‌سازی نظام جمهوری اسلامی ایران با رویکرد دوفضایی‌شدن‌ها». مرکز ملی فضای مجازی و مركز پژوهش سياست‌هاي فضاي مجازي، 1393، با مديريت آقاي دكتر سعيدرضا عاملي
 • پژوهشگر ارشد درپروژة «پرتال ملي خانوادة مسلمان». بنياد ارشاد و رفاه امام صادق (ع) و مركز پژوهش سياست‌هاي فضاي مجازي، مديريت آقاي دكتر سعيدرضا عاملي
 • پژوهشگر ارشد در پروژة «برنامة مطالعات آينده‌شناسي روندها و راهبردهاي فرهنگي بين‌المللي». شوراي راهبردي روابط خارجي و مركز پژوهش سياست‌هاي فضاي مجازي، مديريت آقاي دكتر سعيدرضا عاملي، 1394

 

 

 

•    «دوفضايي شدن جهان: تفاوت‌هاي جنسيتي در بازنمايي هويت در فضاي واقعي و فضاي وبلاگ»، به چاپ رسیده به عنوان فصلی از کتاب «زمان مجازی، تحول در نهادهاي مجازي»، دکتر سعید رضا عاملی ریاست دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1389، تهران: نشر فخراكيا.
•    «نقش بهره‌وری از اینترنت در جامعه‌پذیری حرفه‌ای زنان عضو هیأت علمی زن»، به چاپ رسیده در کتاب مجموعه مقالات زنان و آموزش عالی در مرکز پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، سال 1386.

*  «رویکرد دوفضایی به آسیب ها، جرایم، قوانین و سیاست های فضای مجازی»، تهران، انتشارات امیر کبیر، نویسنده همکار، 1390

 

•    «بازنمايي عناصر هويت‌بخش شهري در سفرنامه‌ها (مطالعة مقايسه‌اي تهران و شهرستان‌هاي استان تهران)، به چاپ رسيده در فصلنامة علمي-پژوهشي مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران، دورة اول، شمارة 4، سال 1391. 
•    «دوفضايي شدن جهان بازي‌ها و اولويت‌هاي ارزشي كاربران»، چاپ شده در فصلنامة علمي-ترويجي رسانه، شمارة 96، 1393.
•    «دوفضايي شدن جرايم فضاي مجازي و نظام پاسخگويي قانوني جمهوري اسلامي ايران: چالش‌هاي عمومي و پاسخ‌هاي چندوجهي‌نگر، ارائه و چاپ شده در همایش محتوای ملی در فضای مجازی در کنسرسیوم محتوای ملی، 1391
•    «توریسم الکترونیکی و زندگی روزمره »، به چاپ رسیده در فصلنامة فرهنگ دانش، سال 1385

•    2015: Confessions of Academic Ghost Authors: The Iranian Experience, SAGE Open January,  1-7, 2015.
     2015: Ostentation or Visibility: A Cultural Study of Consumption of Cosmetics by Iranian Young Women, Mediterranean Journal of Social Sciences, 6 (4): 182-189. (ISSN 2039-2117 (online) and ISSN 2039-9340 (print).
•    Liquid Love in Iran: A Mixed Method Approach, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 6, Issue 1, pp 138-144, 2015
•    »Electronic Government in Iran: A Case Study«, Online Journal of Social Sciences Research, Vol 2, Issue 9, pp 254-262, 2013, Available in: http://www.onlineresearchjournals.org/JSS/cont/2013/oct.htm

•    «دوفضايي شدن جرايم فضاي مجازي و نظام پاسخگويي قانوني جمهوري اسلامي ايران: چالش‌هاي عمومي و پاسخ‌هاي چندوجهي‌نگر، ارائه و چاپ شده در همایش محتوای ملی در فضای مجازی در کنسرسیوم محتوای ملی، 1391
•    «توریسم الکترونیکی: چارچوب نظری برای ارزیابی سایت‌های توریستی»، ارائه و چاپ شده در سمینار توسعة فرهنگ گردشگری در دانشگاه سواد کوه، 1384