اهداف کرسی یونسکو در «فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان» به قرار ذیل است:

  • تشخیص ظرفیت‌ها و مسائل فرهنگی برخاسته از فضای مجازی؛
  • صیانت از فرهنگ ها و زبان ملی؛
  • یافتن راه‌های تقویت هویت فردی، اجتماعی در مواجهه با فضای مجازی؛
  • تأمین احترام به ارزش‌های دینی در مواجهه با فضای مجازی؛
  • تقویت سواد اینترنتی با هدف ارتقاء دانش، مهارت و قدرت نقد فضای مجازی؛
  • تحقیق و توسعه پیرامون عوامل اثرگذار بر استقلال یا وابستگی فرهنگی در مواجهه با فضای مجازی؛
  • تقویت دسترسی آزاد به اطلاعات، شفافیت اطلاعات و عدالت اطلاعاتی و کاهش شکاف دیجیتال؛
  • تعریف و تبیین کدهای مسئولیت اجتماعی در فضای مجازی؛
  • تعریف و تبیین کدهای اخلاق حرفه‌ای در فضای مجازی؛
  • وضع و تبیین قوانین و مقررات صیانت از حوزه خصوصی و عمومی بر مبنای حقوق موضوعه در ارتباط با فضای مجازی.

برای دست یافتن به این اهداف، فعالیت‌های متفاوت آموزشی و پژوهشی در سطح محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی پیش‌بینی شده است که مستلزم برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.