ارتباط با وبگاه

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۳۵۰۹۷۷

شماره فکس: ۰۲۱۶۱۱۱۹۲۹۱

ایمیل: cccdsw@ut.ac.ir

ارتباط با نشریه

شماره تماس: ۰۲۱۶۱۱۱۹۲۹۱

ایمیل نشریه: jcss@ut.ac.ir

ایمیل مسئول مقالات: salehinejad@ut.ac.ir

 

ارتباط با کرسی

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۰۱۱۳۰۴

شماره فکس: ۰۲۱۶۱۱۱۹۲۹۱

ایمیل: cccdsw@ut.ac.ir